wegwijzer_image

Netwerk Dementie zhn

Mensen met dementie hebben steeds meer hulp nodig van naasten, vrijwilligers en professionals. Voor zowel mensen met dementie zelf als hun omgeving is het belangrijk dat, vanaf de eerste dementieverschijnselen tot en met overlijden en de nazorg, de zorg en ondersteuning goed aansluit. Daarbij zijn altijd de wensen en behoeften van de persoon met dementie zelf en de ondersteuning van haar of zijn omgeving het uitgangspunt.

Samenwerking in dementiezorg is hierbij noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Het netwerk geeft de samenwerking in de regio Zuid-Holland Noord vorm vanuit eenheid, verantwoordelijkheid en transparantie en is gericht op:

  • het verbeteren van de verbinding tussen relevante organisaties in de keten dementiezorg
  • het oplossen van knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de cliënt (en omgeving) en zorgverlener
  • het borgen van innovaties die een structurele bijdrage aan kwaliteit leveren
  • kwaliteitsverbetering en de monitoring van de effecten van interventies

Doelen van het netwerk Dementie

Het netwerk Dementie stuurt in 2024 op realisatie van de volgende doelstellingen:

  • Langer thuis blijven met dementie
  • Deskundigheidsbevordering
  • Kwaliteit van zorg in de keten verbeteren
  • Zorgen voor goede continuïteit en samenhang in de keten 
  • Informatievoorziening aan mensen met dementie, mantelzorgers en professionals

Dit doen wij vanuit het perspectief van iemand met dementie of de naaste. Wij richten ons hierbij zowel op zorgaanbieders als op gemeenten en welzijnsorganisaties, formele en informele zorg.

De landelijke zorgstandaard dementie is hierbij leidend.

Op verschillende niveaus werken wij samen aan betere dementiezorg: landelijk, regionaal, subregionaal, en lokaal. Bekijk het jaarplan 2024 van het dementienetwerk van Transmuralis via de volgende link: Jaarplan 2024 netwerk dementie.