wegwijzer_image

Netwerk Dementie

Mensen met dementie hebben steeds meer hulp nodig van familieleden, vrijwilligers en professionals. Voor zowel mensen met dementie zelf als hun omgeving is het belangrijk dat vanaf de eerste dementieverschijnselen tot en met overlijden en nazorg de zorg en ondersteuning goed aansluit. Daarbij zijn altijd de wensen en behoeften van de persoon met dementie zelf en de ondersteuning van haar of zijn omgeving het uitgangspunt.

Samenwerking in dementiezorg is hierbij noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Het netwerk geeft de samenwerking in de regio Zuid-Holland vorm vanuit eenheid, verantwoordelijkheid en transparantie en is gericht op:

  • het verbeteren van de verbinding tussen relevante actoren in de keten dementiezorg
  • het oplossen van knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de cliënt (en omgeving) en zorgverlener
  • het borgen van innovaties die een structurele bijdrage aan kwaliteit leveren
  • kwaliteitsverbetering en de monitoring van de effecten van interventies

Doelen van het netwerk Dementie

Het netwerk Dementie stuurt in 2023 op realisatie van de volgende doelstellingen:

  • Regiobrede kwaliteitsverbetering (deskundigheidsbevordering, knelpunten oplossen)
  • Casemanagement dementie: vindbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit
  • Integrale dementiezorg en -ondersteuning gedurende het hele traject
  • Versterken dementievriendelijkheid van de regio
  • Monitoring op cijfers en effecten.

Dit doen wij vanuit het perspectief van iemand met dementie of de naaste. Wij richten ons hierbij zowel op zorgaanbieders als op gemeenten en welzijnsorganisaties, formele en informele zorg.

De landelijke zorgstandaard dementie is hierbij leidend. De in 2021 uitgebrachte leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020 is hier terug te vinden.

Op verschillende niveaus werken wij samen aan betere dementiezorg: landelijk, regionaal, subregionaal, en lokaal. Het jaarplan 2023 van het dementienetwerk van Transmuralis is hier terug te vinden.